Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý Nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các Trường đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực Miền Nam

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước đối với giảng viên các trường đại học công đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với giảng viên các trường đại học công lập nói chung và các trường đại học thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực Miền Nam nói riêng. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý Nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các Trường đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực Miền Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 7 . Đối tượng nghiên cứu . 7 . Phạm vi nghiên cứu 7 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 7 . Phương pháp luận . 7 . Phương pháp nghiên cứu 7 . Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp . 7 . Phương pháp phỏng vấn sâu 8 . Các phương pháp khác 8 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn . 8 7. Kết cấu luận văn 9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 10 . Giảng viên các Trường đại học công lập 10 . Khái niệm giảng viên và giảng viên đại học công lập 10 . Vai trò của giảng viên đại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    1    28-09-2022
65    2    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.