Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về môi trường; Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ CAO KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH-NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐÀO ĐĂNG KIÊN Phản biện 1: TS. NGUYỄN NGỌC THAO Phản biện 2: TS. ĐINH CÔNG TIẾN Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn Thạc sỹ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10-Đường 3 tháng 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Thời gian: Vào lúc 13h30’-15h00’, ngày 09 tháng 8 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Phát triển kinh tế luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, các nước trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng đều quan tâm đến quản lý nhà nước về môi trường, nhằm hạn chế và ngăn chặn ô nhiễm, phá hoại nghiêm trọng môi trường sinh thái. Chính vì vậy, vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên đang là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới hiện nay. Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Luật số 55/2014/QH13). Các chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường về cơ bản đã được thể chế hóa thành chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại tỉnh Đồng Nai nói chung, Huyện Cẩm Mỹ nói riêng hoạt động quản lý nhà nước về môi trường đã và đang được ngày càng chú trọng nhiều hơn, đồng thời đạt được những kết quả tích cực nhất định, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, bất cập cần khắc phục, Từ thực tế đó, với mục đích những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.