Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề về tuyển dụng viên chức, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng viên chức tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị nêu trên trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . / . ./ . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ XUÂN MAI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẤP TỈNH Ở TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ XUÂN MAI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẤP TỈNH Ở TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin c m o n luận v n là công tr nh nghiên c u c riêng tôi c thực hiện d ới sự h ớng dẫn kho học c PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. C c kết quả nghiên c u nêu trong luận v n là trung thực ch t ng c i công ố trong ất k công tr nh nào kh c. Số liệu tài liệu th m khảo c tr ch nguồn theo ng quy c ch tr nh ày luận v n th c s c Học viện Hành ch nh Quốc gi . HỌC VIÊN Đỗ Thị Xuân Mai LỜI CẢM ƠN Trong suốt gần h i n m th m gi học tập và nghiên c u t i Học viện Hành ch nh Quốc gi tôi ã c quý Thầy Cô c Học viện tận t nh giảng d y và truyền t nhiều kiến th c kinh nghiệm hết s c quý gi . ồng th i trong th i gi n h n 05 th ng qu thực hiện ề tài luận v n tốt nghiệp c m nh tôi cũng ã nhận c sự h ớng dẫn và gi p ỡ c nhiều c nhân n vị. Tôi in trân trọng ghi nhận và g i l i cảm n chân thành ến: - Lãnh o và quý Thầy Cô c Học viện Hành ch nh Quốc gi ãt o iều kiện về c sở vật chất và tận t nh giảng d y gi p cho tôi có c nền tảng kiến th c c ản cho qu tr nh nghiên c u; - ặc iệt PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - giảng viên h ớng dẫn kho học ã tận t nh h ớng dẫn góp ý và hỗ tr tôi trong suốt th i gi n nghiên c u và hoàn thành luận v .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
315    57    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.