Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Luận văn "Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp nhằm nâng chất lượng hoạt động tiếp công dân ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang trong tình hình mới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN MINH MỰC CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN MINH MỰC CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 43 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN HỮU HẢI TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Luận văn thạc sĩ với đề tài “Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, không sao chép của bất cứ ai. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về công trình nghiên cứu của riêng mình ! Kiên Giang, ngày 01 tháng 5 năm 2017 Ngƣời cam đoan Đoàn Minh Mực ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC ii NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN . vi DANH MỤC BẢNG . vii DANH MỤC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU .1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .3 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
219    38    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.