Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND 3 phường trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về thu hút sự tham gia của người dân vào QLNN, đánh giá thực trạng thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức, để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND 3 phường trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Ủy ban nhân dân UBND Hội đồng nhân dân HĐND Quản lý nhà nước QLNN Cán bộ công chức CBCC Thanh tra nhân dân TTND An ninh trật tự ANTT An ninh Tổ quốc ANTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UB. MTTQ Mặt trận Tổ quốc MTTQ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 01 CHƢƠNG 1: CỞ SỞ KHOA HỌC VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG .08 . Ủy ban nhân dân phường và hoạt động quản lý nhà nước 08 . Ủy ban nhân dân phường 08 . Hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường 08 . Thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong việc thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước 11 . Quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường 11 . Thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong việc thu hút người dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước 13 . Sự cần thiết phải thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước 15 . Nội dung, hình thức, biện pháp, cơ chế nhằm thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường 18 . Nội dung thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường . 18 . Hình thức thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường . 25 . Biện pháp thu hút nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường .26 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    62    2    02-03-2024
4    35    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.