Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức Tài chính-Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung luận văn được trình bày thành 3 chương, cụ thể như sau: Cơ sở lý luận về năng lực của công chức Tài chính-Kế toán phường; Thực trạng năng lực công chức Tài chính-Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; Quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực công chức Tài chính-Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức Tài chính-Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ---/--- ---/--- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ ĐỨC THẮNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN PHƯỜNG TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thắng Phản biện 1: TS. Nguyễn Ngọc Thao Phản biện 2: Trương Thị Hiền Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại: Phòng 210, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 10 đường 3/2, Quận 10, Vào hồi: 15 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 8 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện: Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chính quyền địa phương phường có một vị trí rất quan trọng trong tổ chức bộ máy chính quyền ở nước ta, là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai trong cuộc sống. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương phường nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) phường bởi đây là những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên những kiến nghị, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    231    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.