Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND 3 phường trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND phường; Thực trạng thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện nhằm thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND 3 phường trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Quận Thủ Đức là một trong những Quận được hình thành từ huyện Thủ Đức cũ (năm 1997 huyện Thủ Đức được chia thành 3 quận: quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức) đã từng bước trưởng thành và phát triển. Trong 20 năm qua, nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của người dân vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, Quận ủy, HĐND (mới được thành lập lại tháng 5/2016), UBND Quận và đặc biệt là UBND phường đã có những chính sách như tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, tăng cường đi cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, mở rộng dân chủ, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, sự quan tâm của người dân vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Một bộ phận nhân dân vẫn còn thờ ơ trước công tác quản lý hành chính nhà nước, chỉ quan tâm khi có nhu cầu về thủ tục hành chính hoặc tham gia qua loa, hình thức Xuất phát từ những lý do như trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN của UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn của địa phương và qua đó có những đóng góp khoa học thiết thực với hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại quận Thủ Đức. 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động QLNN là một nội dung được nghiên cứu ở nhiều công trình, ấn phẩm khoa học khác nhau, mỗi công trình và ấn phẩm khoa học tiếp cận và nghiên cứu về việc thu hút sự tham gia của người dân ở những góc độ khác nhau. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    254    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.