Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh, về thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền tỉnh Kiên Giang, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH THANH HẢI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỐI NGOẠI Ở TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH THANH HẢI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỐI NGOẠI Ở TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế; mỗi quốc gia cần phải khai thác được các kênh quan hệ quốc tế. Điều này có nghĩa là, đối ngoại đã trở thành một trong những công cụ quan trọng đến chính sách đối ngoại giao của mọi quốc gia trên thế giới. Thế giới trong thế kỷ 21 có nhiều biến động về chính trị, kinh tế phức tạp khó lường: Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, giá dầu mỏ tăng, giảm bất thường đặc biệt đối với khu vực Đông Nam Á tình hình biển Đông, hải đảo từng lúc diễn biến căng thẳng. Tuy nhiên, xu thế chung: Hòa Bình, ổn định, hợp tác phát triển vẫn giữ vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng đặt ra cho lĩnh vực đối ngoại là “Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” [17]. Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên du lịch, di tích lịch sử văn hóa, nguồn lực lao động và có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước, là cầu nối với các tỉnh miền Tây Nam bộ với các tỉnh, thành - Vương quốc Campuchia và với một số nước trong khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    04-10-2022
42    16    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.