Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang

Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại như: Sự cần thiết và yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh. Thể chế quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh. Đặc điểm quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp tỉnh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH THANH HẢI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỐI NGOẠI Ở TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI Phản biện 1 : TS. Mai Đình Lâm Phản biện 2 : TS. Nguyễn Trung Đông Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 10 - Đường 3/2 - Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: Vào hồi 08 giờ, ngày 26 tháng 7 năm 2017 2 LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỐI NGOẠI Ở TỈNH KIÊN GIANG PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế, mỗi quốc gia cần phải khai thác được các kênh quan hệ quốc tế. Điều này có nghĩa là, đối ngoại đã trở thành một trong những công cụ quan trọng được sử dụng nhiều trong chính sách thúc đẩy quan hệ quốc tế và có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động ngoại giao của mọi quốc gia trên thế giới. Thế giới hiện nay đang có nhiều biến động về chính trị, kinh tế, đặc biệt đối với khu vực Đông Nam Á, các vấn đề phức tạp về tình hình biển Đông, hải đảo tuy nhiên, xu thế chung: Hòa Bình, ổn định, hợp tác phát triển vẫn giữ vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng đặt ra cho lĩnh vực đối ngoại là “Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” [17]. Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên du lịch, di tích lịch sử văn hóa,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.