Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Luận văn góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại địa phương, có thể giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu và ban hành chính sách phù hợp với thực tiễn hơn. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH THỊ KIM HƢƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI UBND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 1 Luận văn đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN THỊ HÀ Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Thủy Phản biện 2: TS. Nghiêm Kỳ Hồng Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: phòng 211, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Thời gian: lúc 13 giờ 30 ngày 21 tháng 7 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia tự xây dựng các chƣơng trình, các chiến lƣợc phát triển phù hợp nhằm phát triển kinh tế, ổn định chính trị và mang lại giá trị bền vững về mặt xã hội. Để thực hiện đƣợc các mục tiêu này, có rất nhiều giải pháp quan trọng đƣợc đề ra và một trong số những giải pháp đó là cải cách hành chính. Cải cách hành chính đƣợc thực hiện với kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề nhƣ giảm thâm hụt ngân sách, những vấn đề về cơ cấu, cạnh tranh và toàn cầu hóa, những áp lực về chính trị và xã hội, sự giảm sút lòng tin của ngƣời dân vào chính phủ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ công. Theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020, cải cách hành chính đƣợc triển khai với nhiều nội dung gồm cải cách thể chế, cải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    73    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.