Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về di sản văn hóa, thực trạng quản lý nhà nước vè di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về di sản văn hóa. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HU NH THỊ NGỌC AN QU N NHÀ N C VỀ DI S N V N H A TR N ĐỊA BÀN TỈNH V NH ONG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. TRƯƠNG VĂN SINH Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Thủy Phản biện 2: TS. Phạm Hùng Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp 207, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10, Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 2 MỞ ĐẦU 1. ý do chọn đề tài luận văn i sản văn hóa là tài sản được một đất nước, d n tộc hay địa phư ng tạo lập, bồi đ p phát triển trong suốt chi u dài lịch s . Thông qua di sản văn hóa, chúng ta có thể tìm thấy lịch s phát triển v kinh t , chính trị, văn hóa, ã hội của một đất nước, d n tộc hay địa phư ng đó. Trong quá trình đ i mới đất nước và hội nhập quốc t , di sản văn hóa càng giữ vai trò quan trọng, b i di sản văn hóa là hiện th n của bản s c văn hóa d n tộc. Xuất phát t vai trò, t m quan trọng của di sản văn hóa, Nhà nước và chính quy n t nh Vĩnh Long luôn quan t m quản lý di sản văn hóa. Tuy nhiên, c ng như nhi u địa phư ng khác trong cả nước, công tác QLNN đối với di sản văn hóa của t nh gặp không ít khó khăn và còn nhi u hạn ch , tồn tại. T đó, vấn đ đã và đang đặt ra cho chính quy n các cấp Vĩnh Long là làm gì và làm như th nào để kh c ph c những tồn tại, hạn ch và bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị di

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.