Luận văn thạc sĩ Quản lý công: So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc; từ đó, so sánh, đánh giá, rút bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA JANG TAI MIN SO SÁNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA JANG TAI MIN SO SÁNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. PHẠM MINH TUẤN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn, quan tâm tận tình của PGS. TS. Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Học viện chính trị khu vực II – đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cám ơn đến Khoa Sau Đại học - Học viện Hành chính Quốc Gia Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và hoàn tất các thủ tục bảo vệ luận văn theo đúng thời gian quy định. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn học viên đã giúp đỡ để tôi hoàn thành khóa học và luận văn. Xin chúc các Thầy (Cô) và các bạn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 Học viên Jang Tai Min ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Nội dung của Luận văn dựa trên quan điểm cá nhân của học viên, trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng hợp thực tiễn với sự hƣớng dẫn khoa học của PGS. TS. Phạm Minh Tuấn. Các số liệu đƣợc trình bày trong luận văn đƣợc thu thập từ nhiều nguồn số liệu và liên hệ thực tế để viết ra. Không sao chép bất kỳ công trình của tác giả nào. Các số liệu kết quả trong luận văn đều trung thực và có nguồn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.