Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện SamPhan, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định vị trí, vai trò của Văn phòng UBND trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương. Thông qua thực tiễn hoạt động của các Văn phòng UBND tại Việt Nam cũng như tại Lào để đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các Văn phòng UBND trong việc thực hiện các vai trò, chức năng và nhiệm vụ đặt ra; từ đó tìm ra những mặt hạn chế, nguyên nhân và tìm ra các giải pháp để khắc phục. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện SamPhan, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KEOVILAY KHAMPHAN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SAM PHAN TỈNH PHÒNG SA LY NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KEOVILAY KHAMPHAN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SAM PHAN TỈNH PHÒNG SA LY NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học :. TRƢƠNG THỊ HIỀN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp tại Học viện Hành chính Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, em luôn nhận đƣợc sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo trong Học viện Hành chính Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, các thầy cô trong Ban Giám đốc Học viện Hành chính, các thầy cô trong khoa Sau Đại học đã dạy dỗ và tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập tại Học viện Hành chính Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô và trân trọng cảm ơn giảng viên hƣớng dẫn . Trƣơng Thị Hiền đã tận tình chỉ bảo và hƣớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn một số cơ quan, tổ chức và một số cán bộ, công chức, trong Học viện Hành chính Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng nghiệp, cùng bạn bè và đặc biệt là gia đình đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện động viên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Chí Minh, ngày. tháng năm 2017 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.