Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn TCGDPL trong các trường ĐHQS, từ đó đề uất và luận chứng những giải pháp cơ bản đổi mới TCGDPL nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan quân đội đáp ứng yêu cầu ây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÀO THỊ THƯ TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đào Thị Thư MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ . 8 . Nhận thức chung về sinh viên các trường Đại học Quân sự 8 . Khái niệm sinh viên các trường đại học quân sự . 8 . Đặc điểm sinh viên các trường đại học quân sự 11 . Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự 14 . Khái niệm tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự 14 . Đặc điểm tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    72    3    29-11-2023
23    55    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.