Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu của luận văn nhằm tìm hiểu về thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CC theo hướng gắn với yêu cầu thực thi công việc tại tỉnh Kiên Giang nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, để xây dựng đội ngũ CC đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Kiên Giang nói riêng, cả nước nói chung. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND tỉnh Kiên Giang MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC . 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 4 CHUYỂN DỊCH CÁC THUẬT NGỮ TRONG PHẦN MỀM THỐNG KÊ SPSS . 4 MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài. 6 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 9 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn . 14 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 14 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn . 15 6. Đóng góp của luận văn . 16 7. Kết cấu của đề tài luận văn 16 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP TỈNH 17 . Một số vấn đề chung về công chức các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    96    2    24-04-2024
34    88    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.