Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin UBND thành phố Bắc Ninh

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thực trạng hiệu của công tác quản lý nhà nước, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin UBND thành phố Bắc Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN BÙI NAM HÀ NỘI – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN BÙI NAM Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng , Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. Thời gian: vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2017. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn. ắ ố ; ậ í ú ẩ á ể á ự á o ỗ ợ o á ậ ố o ợ ố o ố ự ắ ợ ự ậ ọ á ể Đ ề ơ í á ằ ú ẩ o : ị ố 26- Q/TW 30/3/1991 B C í ị ềK o ọ C o ự ê : “Tậ á ể ố o ọ ũ ọ ử ọ ”; ị H ị B C T ơ ( oá VII) 30/7/1994 á ị : “Ư ê á ể á ê ê ử oá ọ oá ề ố ” ị Đ ể Đ o ố VIII : “Ứ o á ĩ ự ố o ự ể ề ợ ố ê ố ố ”; C ị ố 58-CT/TW 17/10/2000 B T ơ Đ V Nam ề ẩ á ể ự - o ắ ể ự ắ ợ ự ; Q ị ố 136/2001/QĐ-TT ề ê C ơ ể á í o 2001-2010 o ự ừ ề í ằ á “ ể o o o ề ố í ;á á ơ á ý ê o á ơ í ” ị 30 / Q-CP 8/11/2011 C í ề C ơ ể á í o 2011- 2020 o á ị ề í o ữ ọ C ơ T ( B D) ố Bắ á ý ề o o ơ ợ ú ọ 1 ề : á á ý ; á í á ề o ự ; á ơ ê ị ề ê ợ C í ậ ê ợ ặ ơ ữ ý ề B D ố Bắ Từ ữ ê ự trên, ơ ị á ê á ề B D ố Bắ ( ơ :P V T ố ê ề ý ề ĩ ự ê ú á ợ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.