Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thanh tra, giám sát Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán, thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán từ năm 2010 - 2015, từ đó luận văn đề xuất một số định hƣớng và giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thanh tra, giám sát Thị trường Chứng khoán Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGHIÊM HỒNG HẢI THANH TRA, GIÁM SÁT THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG 1 HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGHIÊM HỒNG HẢI THANH TRA, GIÁM SÁT THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2 HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ Quản lý công với đề tài “Thanh tra, giám sát Thị trƣờng Chứng khoán Việt Nam” là một đề tài đƣợc thực hiện bởi tác giả thông qua một nghiên cứu, thu thập tài liệu nghiêm túc, độc lập. Tác giả xin cam đoan bài luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tác giả. Các dữ liệu đƣợc sử dụng trong bài đều có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Tác giả luận văn Nghiêm Hồng Hải 3 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 1. Tính cấp thiết của đề tài .8 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 11 3. Mục đích nghiên cứu. 11 4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 11 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 12 6. Phƣơng pháp nghiên cứu . 12 7. Đóng góp của luận văn . 12 8. Kết cấu của luận văn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    111    1    10-12-2023
348    1    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.