Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2010 – 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội tại đây. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH BẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH BẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐẶNG KHẮC ÁNH CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sỹ Quản lý công với đề tài “Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS. TS. Đặng Khắc Ánh và hoàn thành vào năm 2017 tại Học viện hành chính quốc gia. Học viên Lê Thanh Bằng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANCT An ninh chính trị ANQG An ninh quốc gia ANTT An ninh trật tự BCA Bộ Công an CATP Công an thành phố CSND Cảnh sát nhân dân MTTQ Mặt trận Tổ Quốc PCCC Phòng cháy chữa cháy QĐ Quyết định QLNN Quản lý nhà nƣớc TTATGT Trật tự an toàn giao thông TTATXH Trật tự an toàn xã hội TTCC Trật tự công cộng TTĐT Trật tự đô thị TTGT Trật tự giao thông TTXH Trật tự xã hội UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC Lời cam đoani Danh mục các từ viết tắtii MỞ 1. Tính cấp thiết của đề tài1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.