Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Luận văn phân tích thực trạng quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ KIỀU DIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH-2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / /. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ KIỀU DIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI ĐÌNH LÂM TP. HỒ CHÍ MINH-2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ với đề tài “Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, không sao chép của bất cứ ai. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về công trình nghiên cứu của riêng mình. Kiên Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2017 Người cam đoan Lê Thị Kiều Diễn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNTT: Công Nghệ thông tin CQT: Cơ quan thuế DN: Doanh nghiệp ĐKKD: Đăng ký kinh doanh GTGT: Giá trị gia tăng HĐND: Hội đồng nhân dân HHDV: Hàng hóa dịch vụ KBNN: Kho bạc nhà nước MST: Mã số thuế NNT: Người nộp thuế NQD: Ngoài quốc doanh NSNN: Ngân sách nhà nước QLNN: Quản lý nhà nước SXKD: Sản xuất kinh doanh TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số : Số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên . 42 Bảng số : Quy mô vốn và lao động của DN ngoài quốc doanh tại Huyện An Biên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    5    1    02-10-2022
8    4    1    02-10-2022
1    4    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.