Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nghiên cứu quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2010 - 2015, luận văn đề ra các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Kiên Giang. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ VĂN QUÝ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ VĂN QUÝ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN HẢI HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sỹ Quản lý công với đề tài “Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phan Hải Hồ và hoàn thành vào tháng 4 năm 2017 tại Học viện hành chính quốc gia. Học viên Lê Văn Quý DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATGT An toàn giao thông CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa QLNN Quản lý nhà nước TTATGTĐB Trật tự an toàn giao thông đường bộ TNGT Tai nạn giao thông GTĐB Giao thông đường bộ GTVT Giao thông vận tải UTGT Ùn tắc giao thông UBND Uỷ ban nhân dân MỤC LỤC Lời cam đoani Danh mục các chữ viết MỞ ĐẦU1 1. Tính cấp thiết của đề tài1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài3 3. Mục đích và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.