Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: Phân tích cơ sở lý luận của QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phân tích vai trò của QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân hạn chế của QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Kiên Giang từ năm 2010 đến 2016. Xác định các phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ VĂN QUÝ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN HẢI HỒ Phản biện 1: TS. NGUYỄN HOÀNG ANH Phản biện 2: TS. NGUYỄN XUÂN HOÀI Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp số 10, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10 -Đường 3/2- Quận 10- thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỤC LỤC LỜI CAM ĐOANi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT MỤC MỞ 1. Tính cấp thiết của đề 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn4 5. Phương pháp nghiên 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn6 7. Kết cấu của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    277    1    19-04-2024
5    89    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.