Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội 3 ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội 3 ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI HOÀNG KHỞI CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGHÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ NHƢ THANH TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đƣợc sử dụng trong luận văn là trung thực. Các kết quả nghiên cứu của Luận văn chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả Mai Hoàng Khởi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự CCHC : Công chức hành chính CNH - HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CBCC : Cán bộ công chức ĐCSVN : Đảng cộng sản Việt Nam HĐND : Hội đồng nhân dân HCNN : Hành chính nhà nƣớc LLCT : Lý luận chính trị QLNN : Quản lý nhà nƣớc QP - AN : Quốc phòng an ninh UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng : Thống kê số lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo chức danh, vị trí công tác Bảng : Trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện huyện theo chức danh, vị trí công tác năm 2016 Bảng : So sánh trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện với tiêu chuẩn chức danh và vị trí công tác năm 2016 Bảng : Thống kê trình độ lý luận chính trị đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo bậc học Bảng : Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo chức danh, vị trí công tác năm 2016 Bảng : So sánh trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với tiêu chuẩn chức danh, vị trí công tác năm 2016 Bảng : Thống kê trình độ quản lý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.