Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội 3 ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang

Luận văn “Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang” là công trình nghiên cứu một cách công phu được khảo sát và phân tích một cách có hệ thống thực trạng đội ngũ cán bộ công chức hành chính cấp huyện trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua nhằm đề ra 7 những giải pháp thực tế góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội 3 ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI HOÀNG KHỞI CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Nhƣ Thanh Phản biện 1: TS. Trần Trí Trinh Phản biện 2: Đình Chiến Luận văn được bảo vệ tại hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 207 , nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 Đường 3/2- Quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: 13h30 đến 15g, Ngày 19 tháng 7 năm 2017 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện có vị trí hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là lực lượng có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đường lối, chính sách. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện còn tồn tại một số hạn chế nhất định chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Do đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện là một yêu cầu có tính tất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    47    2    03-10-2022
18    7    1    03-10-2022
30    12    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.