Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Nội dung chính của đề tài được kết cấu như sau: Cơ sở khoa học quản lý Nhà nước về phát triển du lịch bền vững; Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN DIỆP PHƢƠNG NGHI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. LƢƠNG MINH VIỆT Phản biện 1: TS. NGUYỄN HUY HOÀNG Phản biện 2: TS. PHẠM HÙNG Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà A - Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 - Đƣờng 3/2 - Quận 10 – Chí Minh Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 ngày 20 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Du lịch bền vững là khái niệm không mới đối với du lịch Việt Nam. Nhƣng ở thời điểm kinh tế thế giới đang khủng hoảng, hoạt động du lịch chịu nhiều tác động và gặp không ít khó khăn, vì vậy du lịch bền vững trở thành mối quan tâm đặc biệt trong chiến lƣợc phát triển của ngành du lịch nƣớc nhà. Vài năm trở lại đây, rất nhiều địa phƣơng trong cả nƣớc nói chung và thành phố Trà Vinh nói riêng đã chọn du lịch bền vững làm định hƣớng phát triển. Tuy nhiên, loại hình du lịch này chỉ ở mức phát triển tự phát, nó chƣa đƣợc định hình bằng những hoạch định, kế hoạch cụ thể hay nói cách khác, mới chỉ ở mức do một vài doanh nghiệp khởi xƣớng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thành phố Trà Vinh có tiềm năng rất tốt, đặc biệt là tài nguyên du lịch biển và sông nƣớc. Tuy nhiên, những sản phẩm du lịch này không thể tạo đƣợc sự hấp dẫn, thu hút .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.