Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG TẠO NGUỒN NỮ CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở BỘ NỘI VỤ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN THỊ THU HÀ HÀ NỘI, NĂM 2017 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục hình vẽ Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TẠO NGUỒN NỮ CÔNG 11 CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ . Khái quát chung về tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 11 . Quan niệm về tạo nguồn trong công tác cán bộ 11 . Quan niệm về tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 13 . Mục đích, yêu cầu của tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 22 . Mục đích của tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 22 . Yêu cầu của tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 23 . Nội dung tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 24 . Kinh nghiệm tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở một số 35 quốc gia trên thế giới Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TẠO NGUỒN NỮ CÔNG CHỨC 48 LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở BỘ NỘI VỤ . Khái quát đội ngũ nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ 48 . Khái quát về đặc điểm, tình hình của Bộ Nội vụ 48 . Thực trạng nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ 49 . Những yếu tố tác động đến việc tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, 52 quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay . Yếu tố thuận lợi 52 . Những khó khăn, thách thức 59 . Tình hình thực hiện các nội dung tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, 61 quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay . Hoạt động cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, 61 quản lý . Xác định tỷ lệ, cơ cấu nữ công chức lãnh đạo, quản lý và tỷ lệ nữ 63 trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý . Quy hoạch đối với nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý 64 . Đào tạo, bồi dưỡng nữ công chức, viên chức, nữ công chức,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    66    3    11-12-2023
2    58    2    11-12-2023
150    617    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.