Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các dự án xây dưng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng tại huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VÂN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 Đề xuất ngƣời hƣớngd LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN VĂN GIAO THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN T ủ , ự , Họ Trần Vân Anh Lời Cảm Ơn Trước hết tôi xin được bày tỏ lời câm ơn såu sắc nhçt đến Træn Văn Giao đã luôn sát sao hướng dẫn, chî bâo tận tình, giúp tôi tìm ra được hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, xử lý và phån tích số liệu nhờ đó, tôi mới có thể hoàn thành luận văn này. Ngoài ra, xin được gửi lời câm ơn tới sự quan tåm, giúp đỡ, góp ý của quý Thæy Cô, đồng nghiệp và gia đình. Câm ơn tập thể các Thæy, Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc Gia đã täo điều kiện và truyền đät những kiến thức bổ ích suốt hai năm học vừa qua. Học viên Træn Vån Anh MỤC LỤC T b p ụ Lờ Lời cả ơ Mục lục ụ ừ Danh mụ ơ , bảng biểu MỞ ĐẦU .1 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP . Tổng quan về ầ dự dự ơ bả ơ ở hạ tầng bằng ngu n v . K ầ 8 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.