Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giải quyết khiếu nại về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đề tài nghiên cứu về hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở huyện Phú Quốc, giúp cho các nhà quản lý của huyện Phú Quốc, của tỉnh Kiên Giang có cái nhìn tổng thể, toàn diện để vận dụng những cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Kiên Giang nói chung và đặc thù của huyện Phú Quốc, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại nhằm ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giải quyết khiếu nại về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC LAN ANH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Thanh Thúy Phản biện 1: Tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 211, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 - Đường 3/2 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2017 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khiếu nại và quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận tại Điều 30 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phải giải quyết để đảm bảo các quyền của công dân được thực hiện trong thực tế. Thực hiện định hướng phát triển đảo Phú Quốc theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Phú Quốc từng bước triển các phương án thu hồi đất, bồi thường giải tỏa để xây dựng các khu phức hợp dịch vụ - du lịch. Từ đó, khiếu nại và giải quyết khiếu nại là vấn đề "nóng" ở huyện Phú Quốc. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đề tài: "Giải quyết khiếu nại về đất đai khi nhà nƣớc thu hồi đất tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" để triển khai Luận văn thạc sĩ Quản lý công là hoàn toàn cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.