Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mục đích của luận văn "Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre" nhằm đưa ra phương hướng, giải pháp cần thiết để hoàn thiện công tác ĐT, BD công chức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./. ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGỌC THƢƠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGỌC THƢƠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở Tp. Hồ Chí Minh và dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo, luận văn thạc sĩ “Đào tạo, bồi dƣỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre” đã hoàn thành Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy, cô giáo; đặc biệt là tiến sĩ Trần Trọng Đức đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, Ban Giám hiệu, viên chức và học viên Trƣờng chính trị Bến Tre đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho tôi thu thập tài liệu, nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Mặc dù có nhiều cố gắng song với khả năng nhất định, luận văn chắc chắn còn những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng của luận văn. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2017 Tác giả luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều đƣợc trích nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Thƣơng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ PHẦN MỞ ĐẦU .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.