Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Đề tài bao gồm các nội dung cụ thể như sau: Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./. ./. ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGỌC THƢƠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC Phản biện 1: TS. Trần Trí Trinh. Phản biện 2: TS. Phan Hải Hồ. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 – Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Công chức có vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với quá trình tồn tại, vận hành và phát triển của mọi nền công vụ; là nhân tố chi phối và quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý khu vực công nói chung và hoạt động công vụ nói riêng. Đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) là một trong những nội dung chính yếu của quản lý công chức, là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc, nâng cao năng lực công tác, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ góp phần làm thay đổi và tăng cường hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) và bộ máy công quyền. Trong thời gian qua, hoạt động ĐT, BD công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.