Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đề tài luận văn có một số nhiệm vụ nghiên cứu sau: Khái quát và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn thực hiện hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn: . VŨ TRỌNG HÁCH Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số:77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa- TP Hà Nội Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Con người luôn được khẳng định là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định sự thành bại của quản lý. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, bộ máy hành chính nói riêng do đó cũng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực thực thi công vụ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Sinh thời, trong rất nhiều công việc trọng đại của quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc và giành sự quan tâm lớn cho công tác cán bộ. Người nhấn mạnh “Công việc thành công hay thất bại đều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    84    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.