Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Luận văn đã góp phần luận giải lý luận và thực tiễn liên quan đến đánh giá chất lượng cán bộ nói chung và công chức phường nói riêng. Đánh giá thực trạng chất lượng công chức phường ở thành phố Đồng Hới trong thời gian qua, đã phân tích được các yếu tố ảnh hưởng, rút ra được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÚY HẰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: - Đường - Quận - TP Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đào tạo nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực về kinh tế phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế nói riêng là một vấn đề cấp bách đang thu hút sự quan tâm và hành động của các cấp, các ngành, đặc biệt là các trường đại học và các cơ quan đào tạo ở nước. Đội ngũ cán bộ cơ sở ở các cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức cấp phường) có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    70    1    21-05-2024
8    63    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.