Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả thanh tra hành chính-từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực tiễn hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả thanh tra hành chính-từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ NHƢ THỦY HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ NHƢ THỦY HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN ĐỨC LƢỢNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Nội dung và các số liệu trong công trình là hoàn toàn trung thực. Kết quả của công trình này không trùng lắp với các công trình có liên quan đã được công bố. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017 Học viên Đinh Thị Nhƣ Thủy Lời Câm Ơn Với lòng kính trọng và sự tri ån såu sắc, trước tiên tôi xin gửi lời câm ơn chån thành đến quý Thæy, Cô Học viện Hành chính Quốc gia đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi xin chån thành câm ơn Giâng viên TS Træn Đức Lượng - người Thæy kính mến đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, thæy luôn động viên và täo mọi điều kiện thuận lợi để giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin câm ơn các bän bè, đồng nghiệp đã luôn quan tåm giúp đỡ, cung cçp rçt nhiều số liệu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế để giúp tôi có thể hoàn thành nghiên cứu này. Trån trọng! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2017 Học viên Đinh Thị Như Thủy MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ HOẠT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    46    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.