Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả thanh tra hành chính-từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đề tài có nhiệm vụ sau: Đưa ra được khái niệm, quan điểm, mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra hành chính; vị trí, vai trò của hoạt động thanh tra hành chính, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra hành chính. Đánh giá được thực trạng hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa trong thời gian qua, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả thanh tra hành chính-từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . /. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ NHƢ THỦY HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN VIẾT LƢỢNG Phản biện 1: . Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp . ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: - Đường - TP Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ thời phong kiến, khi khái niệm thanh tra chưa được sử dụng, nhưng các triều đại Lý, Trần, Lê đã có cơ quan gọi là “Ngự sử đài” với chức năng gần giống như cơ quan Thanh tra nhà nước hiện nay và có chức “Quan ngự sử” đứng đầu Ngự sử đài. Ngự sử đài có nhiệm vụ giúp vua trong việc theo dõi, xem xét các công việc hệ trọng trong triều đình. Quan Ngự sử đời nhà Trần có quyền tiền trảm, hậu tấu và là chức quan duy nhất có quyền can gián vua. Thời Lê có hàm “Gián nghị đại phu” phong tặng cho bất cứ bề tôi nào dám nói thẳng, nói đúng sự thật, Gián nghị đại phu có quyền đề xuất ý kiến về những việc nhà vua nên làm và can gián nhà vua những việc không nên làm. Xuất phát từ nhận thức thanh tra với tư cách là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, gắn liền với quản lý nhà nước, chính vì vậy, ngay sau khi thành lập nước Việt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    32    1    11-12-2023
16    55    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.