Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý nhà nước về lao động; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lao động trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tác giả tập trung đánh giá về công tác triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; công tác đào tạo 7 nâng cao chất lượng nguồn lao động; công tác thông tin thị trường lao động và công tác giải quyết việc làm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VIỆT BẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG M số: 60 34 04 03 N ƣờ ƣớn n o ọ TS TRỊNH THANH HÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Kiến thức là vốn quý của con ngƣời. Thời gian qua, đƣợc sự chỉ bảo, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất, bản thân tôi đ học xong chƣơng trình, và thực hiện luận văn với đề tài “Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Qua quá trình học và thực hiện luận văn tốt nghiệp, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia đ nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ, tạo điều kiện để bản thân tôi hoàn thành chƣơng trình học. Đặc biệt xin cảm ơn Tiến sĩ Trịnh Thanh Hà đ tận tình hƣớng dẫn tôi trong thực hiện và hoàn thành luận văn này. Trong quá trình học và thực hiện luận văn tốt nghiệp, còn có sự giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất của Ban Giám đốc và đồng nghiệp Sở Lao động – Thƣơng binh và X hội tỉnh Kiên Giang, của đồng nghiệp, cơ quan ban ngành có liên quan. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017 Tá ả N uyễn V ệt Bằn LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” đƣợc thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017. Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các thông tin này đ đƣợc chỉ rõ nguồn gốc, có một số thông tin thu thập từ thực tế của địa phƣơng, một số tài liệu đ đƣợc phân tích, tổng hợp và xử lý với mục đích nghiên cứu khoa học trong phạm vi đề tài luận văn. Tôi xin cam đoan: 1. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, đảm bảo. 2. Mọi sự giúp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    51    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.