Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động giám sát của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thời gian tới

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở hoạt động thực tiễn (những kết quả đạt được, những hạn chế) của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong những năm qua, các quy định cơ sở pháp lý hiện hành, luận văn đề xuất những giải pháp để HĐND thành phố hoạt động giám sát ngày càng tốt hơn. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động giám sát của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thời gian tới BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN KIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN KIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. BÙI ĐỨC KHÁNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Ngoài sự giúp đỡ của PGS. Tiến sĩ Bùi Đức Kháng, Luận văn này là sản phẩm của quá trình tìm tòi, nghiên cứu và trình bày của tác giả về đề tài luận văn. Mọi số liệu, quan điểm, quan niệm của các tài liệu và các nhà nghiên cứu khác đƣợc trích dẫn theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng mình./. Kiên Giang, ngàythángnăm 2017 Tác giả Nguyễn Xuân Kiệm LỜI CẢM ƠN Học viện Hành chính Quốc gia là nơi đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả nƣớc trở thành một đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn, đảm bảo những yêu cầu của ngƣời “công bộc” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trong suốt hai năm theo học Lớp Thạc sĩ Quản lý công tại Trƣờng chính trị tỉnh Kiên Giang, là khoảng thời gian vô cùng quý báu, giúp cho bản thân có thêm những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích của quý thầy, cô giảng viên của Học viện đã truyền dạy, qua đó giúp bản thân tôi tự tin áp dụng vào thực tiễn công việc của mình sau khi hoàn thành khóa học. Đặc biệt với việc đƣợc Giám đốc Học viện ra quyết định giao tên đề tài viết luận văn cuối khóa, bản thân càng có cơ hội vận dụng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.