Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động giám sát của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thời gian tới

Nhiệm vụ của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về HĐND và giám sát HĐND cấp huyện. Phân tích đặc điểm, nội dung, vai trò, đối tượng và các hình thức giám sát của HĐND thành phố thuộc tỉnh. Khảo sát thực trạng hoạt động giám sát của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ qua. Đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thời gian tới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động giám sát của HĐND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thời gian tới BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN KIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 \ Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : . Bùi Đức Kháng Phản biện 1 : . Bùi Huy Khiên, Học viện Hành chính quốc gia Phản biện 2 : TS. Phan Hải Hồ, Học viện Cán bộ TP. HCM Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 210 nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10, Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. \ MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài (Tính cấp thiết của đề tài) Nhà nước ta là Nhà nước của giai cấp công nhân mà ý chí, nguyện vọng, lợi ích của giai cấp công nhân là thống nhất với ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân lao động, của dân tộc; sự thống nhất về lợi ích đó dẫn đến sự thống nhất về ý chí và hành động của quần chúng nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) do nhân dân ta xây dựng là Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước ta, nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, nắm giữ và giám sát quyền lực nhà nước, được khẳng định trong Hiến pháp, đó là: “Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc Hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Văn kiện Đại hội đại biểu khóa XII của Đảng ta xác định “Tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng bộ máy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    38    1    01-03-2024
27    273    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.