Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Để đạt được mục tiêu nêu trên, đề tài thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện. Đánh giá thực trạng thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NHAN VĂN TRUYỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: Học viện Hành chính Quốc gia Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch Hội đồng: TS. Hà Quang Thanh Thư ký Hội đồng: TS. Nguyễn Huy Hoàng Phản biện 1: PGS. TS. Huỳnh Văn Thới Phản biện 2: TS. Lê Văn In Ủy viên Hội đồng: TS. Nghiêm Kỳ Hồng Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Địa điểm: Phòng 211, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 10, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TP. HCM. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 đến 09 giờ 30, ngày 18 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện của Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong tiến trình Đổi Mới, phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm và chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính nhà nước, coi đó là một giải pháp quan trọng góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm công tác quản lý trong điều kiện mới của đất nước. Chúng ta đã tiến hành cải cách hành chính từng bước thận trọng và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Cải cách hành chính ở Việt Nam được triển khai trên nhiều nội dung bao gồm cải cách thể chế; cải cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và cải cách TTHC, trong đó cải cách TTHC được xem là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    345    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.