Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Luận văn "Năng lực thực thi công vụ của công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang" góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực công chức cấp xã nói chung và công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường cấp xã. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THANH VĂN NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CHỨC ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 Công trình nghiên cứu tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Võ Kim Sơn Phản biện1: TS. Trần Trí Trinh – Học viện Hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Phản biện 2: TS. Tần Xuân Bảo – Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Vào 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2017 2 1. Lý do chọn đề tài Công chức địa chính – xây dựng ở xã và thị trấn đảm nhận công việc liên quan đến tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiều nội dung trên bốn lĩnh vực: Địa chính; Xây dựng; Nông nghiệp; Đô thị; Môi trường. Nâng cao năng lực thực thi công v c a công chức Địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường xã ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là nhiệm v cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hành chính, đáp ứng được đòi hỏi c a sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời k công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông mới. Đáp ứng nh ng tiêu chu n chức danh mới đối với công chức cấp xã trong giai đoạn tới. Mặt khác, sẽ góp phần quan trọng giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý tốt hơn vấn đề đất đai, xây dựng, phát triển nông thôn, vấn đề môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    30-09-2022
5    6    1    30-09-2022
27    5    1    30-09-2022
42    4    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.