Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá công chức cấp xã; phân tích thực trạng đánh giá CCCX tại huyện Hòn Đất nhằm thiết lập luận cứ khoa học cho 9 việc đề xuất các giải pháp đồng bộ và khả thi, góp phần hoàn thiện công tác đánh giá CCCX của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017 – 2020. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THU THỦY ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THU THỦY ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TRƢƠNG ĐÌNH CHIẾN TP. HỒ CHÍ MINH – 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang” đã đƣợc hoàn thành. Tôi xin kính gửi đến Ban giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, quý thầy cô giáo, giảng viên thuộc các Ban, Khoa, Tổ Bộ môn trong Học viện lời biết ơn sâu sắc nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Trƣơng Đình Chiến, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin cảm ơn Sở Nội vụ Kiên Giang, UBND huyện Hòn Đất, Phòng Nội vụ và UBND các xã – thị trấn của huyện Hòn Đất – tỉnh Kiên Giang đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này. Thời gian để thực hiện đề tài có phần hạn hẹp, năng lực bản thân cũng có hạn nên luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong quý thầy cô lƣợng thứ. Tác giả luận văn Phạm Thu Thủy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Ngày 11 tháng 8 năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thu Thủy DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BNV : Bộ Nội vụ CB – CC : Cán bộ, công chức CCCX : Công chức cấp xã CCHC : Cải cách hành chính CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CP : Chính phủ HĐND : Hội đồng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    47    1    29-11-2023
12    56    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.