Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với giáo viên các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

Luận văn được kết cấu trúc gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với giáo viên các trường THCS; Thực trạng quản lý nhà nước đối với giáo viên các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với giáo viên các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ Ụ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN DIỆU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . NGUYỄN MINH PHƯƠNG Phản biện 1: TS. NGUYỄN MINH SẢN Phản biện 2: TS. LÊ VĂN THĂNG Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung. Địa điểm: Phòng họp 201, Nhà B - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung Số: 201, đường Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 tháng 12 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, điều này đã đúng với ngày xưa, với ngày nay và mãi mãi về sau. Vậy để có hiền tài, không có con đường nào khác ngoài con đường phát triển giáo dục, đào tạo. Quan điểm “Con người Việt Nam vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế- xã hội” của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế -xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.