Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Luận văn được chia làm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về giáo dục; Thực trạng về công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet; Các biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA SORSELANONG SIVILAY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NONG, TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã ngành: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Trúc Anh TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Trúc Anh Phạn biện 1: TS. Nguyễn Thị Hà, Học viện Hành chính Quốc gia. Phạn biện 2: TS. Trƣơng Văn Sinh, Nguyên GV HVHCQG. Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng , Nhà . – Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 – Đƣờng 3 tháng 2. – Quận 10. – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi giờ phút, ngày tháng 07 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX, Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá VI đã khẳng định quan điểm chỉ đạo về một trong những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nƣớc giai đoạn 2011-2015 là:“Thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục toàn quốc, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và thể thao, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kính tế tri thức-xã hội của đất nước theo 6 phương hướng, 7 chiến lược, 7 phương pháp, 3 bản chất và 5 nguyên tắc cơ bản.”. Ý thức đƣợc tầm quan trọng từ các đóng góp của quản lý nhà nƣớc về giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của cả nƣớc nói chung và mỗi địa phƣơng nói riêng nên tôi chọn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.