Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê các phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng-Thống kê cấp xã và khảo sát thực tiễn năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng-Thống kê các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đưa ra những quan điểm, giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức Văn phòng-Thống kê các phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê các phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VƢƠNG THỊ ÁNH TUYẾT NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC PHƢỜNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VƢƠNG THỊ ÁNH TUYẾT NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC PHƢỜNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60340403 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HÀ QUANG NGỌC HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền đạt cho tôi kiến thức về quản lý công trong suốt thời gian học cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Với tình cảm chân thành nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, Tiến sĩ Hà Quang Ngọc, ngƣời đã trực tiếp chỉ bảo tận tình, hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm Lê Nhƣ Phong đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa học này. Tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ quận, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND - UBND quận, Chi cục thống kê quận Hoàng Mai đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về tƣ liệu phục vụ việc viết Luận văn. Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng với thời gian và điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu xót. Tác giả rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Vƣơng Thị Ánh Tuyết LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    47    2    03-12-2023
165    138    4    03-12-2023
3    55    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.