Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên

Luận văn có những nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo. Phân tích làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên hiện nay | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN NGỌC QUYÊN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 1 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: HOÀNG VĂN CHỨC Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Hƣờng Phản biện 2: TS. Trƣơng Văn Sinh. Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 207 nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10 – Đường 3/2 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: vào hồi 8 giờ này 18 tháng 7 năm 2017. 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Tôn giáo vừa là một thực thể xã hội vừa là tổ chức xã hội. Tôn giáo tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của một quốc gia, một địa phương. Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loại người đã chứng minh vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội và khẳng định tôn giáo đã, đang và sẽ tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội. Thời gian gần đây, tình hình tôn giáo ở nhiều quốc gia, châu lục, trong đó có Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo đang có xu hướng phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tình hình tôn giáo đã và đang diễn biến theo nhiều khuynh hướng, góc độ khác nhau. Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, theo Ban Tôn giáo Chính phủ ở Việt Nam hiện nay có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; có 14 tôn giáo với 38 tổ chức, 1 pháp môn tu hành được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, gần 24 triệu tín đồ, chiếm khoảng 27% dân số cả nước. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nói chung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    69    3    29-11-2023
22    43    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.