Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Luận văn góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của GDPL trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang nói riêng và các địa phương cấp huyện nói chung nâng cao chất lượng GDPL. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TIẾN DŨNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Văn Hùng Phản biện 1: . Huỳnh Văn Thới Phản biện 2: . Vũ Văn Nhiêm Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính quốc gia. Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính quốc gia. Số: 10 - Đường 3/2 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện hành chính quốc gia hoặc trên trang Web Khoa sau đại học, Học viện hành chính quốc gia. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục pháp luật (GDPL) luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, GDPL không thể tách rời với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, là khâu đầu tiên trong hoạt động th ực thi pháp luật, là phương tiện để chuyển tải đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân. Công tác GDPL được nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX và Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI củng tiếp tục xác định về công tác này. Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 được ban hành tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong công tác GDPL, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác GDPL. Kiên Hải là một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, trong những năm qua, công tác GDPL đã được cấp ủy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    53    1    11-12-2023
248    60    3    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.