Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Nội dung luận văn có 3 chương cụ thể như sau: Cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ giảng viên trong các trường đại học; Thực trạng xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Định hướng, nguyên tắc và giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRIỆU THỊ HẢI ANH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Hà Nội, 2017 1 Luận văn được hoàn thành tại : HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS. HÀ QUANG NGỌC Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Đại điểm: Phòng họp tầng Hội đồng trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi h ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia Hoặc trên trang Web của Khoa sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhân lực có vai trò quan trọng trong các trường đại học, để đáp ứng yêu cầu là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đòi hỏi các trường đại học phải có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt yêu cầu chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ. Bởi đội ngũ giảng viên là lực lượng nòng cốt trực tiếp biến mục tiêu giáo dục đào tạo thành hiện thực và là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên, giảng viên với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong những năm qua Đảng và Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc phát triển đội ngũ này, như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần khóa X (2006), khóa XI (2011); Luật giáo dục (2005); Luật Giáo dục đại học (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Nghị quyết số 14/2005/NQ- CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ “Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.