Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Luận văn được chia ra làm 3 chương, cụ thể như sau: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ công chức cấp xã; Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRƯƠNG ĐỨC THÀNH CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Chu Xuân Khánh Phản biện 1: TS. Hoàng Mai. Phản biện 2: . Phương Ngọc Thạch. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính quốc gia. Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính quốc gia. Số: 10, Đường 3 tháng 2, phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 9 giờ 30 ngày 19 tháng 7 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện hành chính quốc gia hoặc trên trang Web Khoa sau đại học, Học viện hành chính quốc gia. 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về các công trình nghiên cứu khoa học, thực tế trong thời gian qua chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể vấn đề này ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Vì vậy bản thân chọn đề tài “Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang” làm Luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng góp một ph n nh vào việc giải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    114    3    03-12-2023
544    139    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.