Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn là công trình nghiên cứu tổng thể về vấn đề giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình với mục đích đưa ra các quan điểm, giải pháp lý luận, thực tiễn nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA UNG THỊ MINH TRANG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 1 Luận văn đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: LÊ THỊ HƢƠNG. Phản biện 1: Huỳnh Văn Thới Phản biện 2: Phƣơng Ngọc Thạch Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210 nhà A Hội trƣờng bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 đƣờng 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồio 15 ngày 23tháng 7 năm 2017 2 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Wed của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đƣợc ghi nhận trong bản thỏa thuận giữa Nhà nƣớc và ngƣời dân gọi là Hiến pháp:“Mọi ngƣời có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Tuy nhiên, quyền khiếu nại đó đƣợc bảo đảm nhƣ thế nào, công tác giải quyết khiếu nại đã hiệu quả hay chƣa lại phụ thuộc vào việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình xây dựng lại đất nƣớc sau nhiều năm chiến tranh. Vì vậy, công tác xây dựng, cải tạo và phát triển đất nƣớc là một vấn đề hết sức cần thiết và đƣợc triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    74    2    11-12-2023
5    109    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.