Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện; Thực trạng đội ngũ công chức và thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Giải pháp hoàn thiện thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ THU THỂ CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nền công vụ, cải cách hành chính, bộ máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực, chủ động hội nhập sâu vào khu vực và toàn cầu. Bởi lẽ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng, họ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân thông qua việc đảm bảo thực hiện thành công các chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương có thể nói chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố đó là hệ thống pháp luật và năng lực, trình độ của đội ngũ công chức thực thi nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước thì yêu cầu cần có một khung pháp lý hoàn thiện, đồng thời việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng và cần thiết, để đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước trong tình hình mới. Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 đã đề ra: " Tiếp tục đào tạo, bồi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.