Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin UBND thành phố Bắc Ninh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các tiêu chính đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND thành phố Bắc Ninh. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin UBND thành phố Bắc Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN BÙI NAM HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan r n : L ghi h i sở h h h h hh h h i i Uỷ b h h h hố Ni h is h g TS N u ễ B N C , số iệ g g h , ó g ồ gố õ g, g i , b h h h ; h gs hé g bấ ỳ g h hữ g g ời i . T c in n t n n m 7 T ả u v N u ễ T N LỜI CẢM ƠN T g hh ghi i ờ g, em i g bày ỏs h g ò g bi i hầ , gi ờ gH iệ H h Ch h Q ố gi H N i. Đặ biệ . e i b ỏ ò g bi s s TS N u ễ B N ã h h gi em h h h ố ghiệ . Tôi xin b ỏ ò g Uỷ b h h h hố Ni h, Phò g V hó Th g i h h hố Ni h, Chi hố g h h hố Ni h số hò g, b i ã i iệ h i, g ấ h i số iệ , i h , i h ghiệ h g h g ĩ h g g g ghệ h g i i Uỷ b h h h hố Ni h. T i i i ồ g h , ồ g ghiệ , b b gi h ã i i iệ gi , g i h h ệ i, ồ g hời ó hữ g i ó g gó g h i h hiệ h h h . Mặ ù i ã ó hi ốg gh hiệ bằ g ấ s hiệ h g h, hi h g hể h hỏi hữ g hi só , ấ g h hữ g ó g gó b hầ b . T c in n t n n m 7 T ả u v N u ễ T N MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . LỜI CẢM ƠN. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
277    244    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.