Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về hoạt động thư viện công cộng - từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Kết cấu của luận văn chia thành 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề chung về thư viện và quản lý nhà nước đối với thư viện công cộng; Thực trạng quản lý nhà nước đối với thư viện công cộng ở nước ta hiện nay - từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên; Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh quản lý nhà nước về hoạt động thư viện công cộng ở nước ta. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về hoạt động thư viện công cộng - từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN CÔNG CỘNG - TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn: TS. CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 1: . . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 201. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Việt Nam là đất nước có năm mươi tư dân tộc với hàng ngàn năm văn hiến, mỗi dân tộc lại sản sinh và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc riêng của từng vùng, miền; trong đó bao gồm cả di sản thiên nhiên, di sản vật thể, di sản phi vật thể, di sản tư liệu và di sản hỗn hợp. Tuy đóng một vai trò quan trọng nhưng di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam đang ở tình trạng báo động đỏ. Tình trạng trên xẩy ra do nhiều nguyên nhân. Trong đó, những bất cập về nhận thức trong công tác quản lý nhà nước cũng đã tác động làm sai lệch giá trị di sản. Phú Thọ đã có ba di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận đó là: Ca Trù, hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Sau khi các di sản được ghi danh, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng đất Tổ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.